Kapasite Raporu
KAPASİTE RAPORU MÜRACAT İŞLEMLERİ
-Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır.

-Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).
Firmalardan istenilecek belgeleri Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları veya Odamızdan öğrenebilirsiniz.

Firmalardan istenilecek belgeler
Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.
(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
(2) Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
(7) Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
(8) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
(9) Vergi levhası fotokopisi,
(10) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
(11) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
(12) Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
(13) Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.
 
-KAPASİTE BAŞVURU FORMU-İndir

-KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI-İndir

-KAPASİTE KRİTERLERİ-Ulaşmak için tıklayınız.
 
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.